DÜŞMANLARIMIZ….

"Kur'ân, ‘Karae /okudu’ fiilinden edilen bir mastar olup, kök anlamı; okumak, toplamak, bir araya getirmek demektir."

Çok okunan, tekrar tekrar okunması istenen, anlaşılan, kavranan, aktarılan, yaşanan, önem verilen, tutuşturan, bir araya getirip kaynaştıran, ileten, ulaştıran, temizleyen, vb. bir çok anlama gelmektedir.
Kur’an’ın ilk inen ayetleri Alak suresinin ilk beş ayetidir, ayetler bu anlamı açıklıyor, teyit ediyor.

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alakadan (embriyodan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.”

"De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak aklıselim sahipleri öğüt alır." (Zümer,39/9)

Ayetler; ilim ile cehaletin, âlim ile cahilin bir olmadığını, denk olmadığı ilan ediyor. Buna rağmen;

Anayasamızın (Kur'an-i Kerim) ilk emri "oku" olmasına rağmen ümmet okumuyor...

Ne acı ve ızdırap verici bir durum değil mi?

"Oku/ikra" emrine muhatap olan ümmet cehalet girdabında debeleniyor.

Geri kalmışlığımızın başlıca nedenleri arasında en önemlisi eğitimsizlikten kaynaklı yoksulluk ve cehalettir. Bediüzzaman’ın veciz ifadesiyle:

"Bizim düşmanımız; cehalet, zaruret ve ihtilaftır...”

Hiş şüphesiz bu cehaletin ve yoksulluğun başlıca sebepleri arasında;

●Eğitimsizlik

●İşgaller, iç ve dış savaşlar

●Doğal afetler

●Askeri harcamalar

●Darbeler ve diktatör yal/baskıcı rejimler

●Etnik, mezhebi ve düşünsel gruplar arasındaki ayrıklıklar (57 İslam ülkesi dış güçlerin katkılarıyla “iç düşman”  yaratarak şiddet ve anarşi ile boğuşmaktadır.)

●Uygulanan ve yürürlükte olan batılı, seküler Sosyo-iktisadi ve sosyo-kültürel yanlış politikalardır.

Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan istatistiklerde İslam ülkelerindeki eğitimsizliğin vahim sonuçlarını bize göstermektedir.

“Dünyada Müslüman nüfusun 1/3 ü yoksulluk ve hastalıklara bağlı olarak eğitimsiz olduğu, Ölümlerin; %60 kötü ve yetersiz beslenmeden kaynaklandığını,(çocuk ölümlerin 4-5 milyon civarında olduğu söyleniyor)

●Çocukların % 40’nın okula gitmediği,

●Kadınların % 70 inin okuryazar olmadığı,

●Ümmet coğrafyasında okuryazar olmayanların oranı % 50,

●Eğitim ve öğretimini tamamlayamaların oran % 90 dır.

●Dünyada bilimsel hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel makalelerin  sayısı 260 000’dır. Bu rakam İslam ülkelerinde %1’dır.

●Bu ülkelerde bilimsel buluşlar için milli gelirden ayrılan pay %0,14 tür.

●Tüm İslam ülkelerindeki buluşların sayısı 400 iken, bu sayı ABD'de 134.000 dir."

● Dünya nüfusunun % 27,5 ine sahip İslam ülkeleri eğitimde ve bilimsel çalışmalarda dünyanın en gerisindedirler.

●Kişi başı yıllık gelir 200 doların altındadır.(57 İslam ülkesinin GSYHsı, Almanya’nın GSYH eşittir.)

●İktisadi Kaynakların çoğu savaş ve askeri harcamalara ayrılmakta, buna bağlı olarak üretim ve yatırım yok denecek kadar az, işsizlik ve enflasyon yüksek boyutlardadır.”

(Kaynak: İslam İktisadına Giriş/Ali Muhyeddin Karadaği)

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde şöyle der:

"Size iki şey bırakıyorum; onlara temessük etseniz necat bulursunuz: biri Kitabullah / Kur’an, biri Âl-i Beytim/Sünetim."( Tirmizî, Menâkıb: 31; Müsned, 3:14, 17, 26)

Ümmetimizin yeniden şaha kalkması için vahyin ışığında bilimsel bir eğitim sistemi ve nitelikli sosyo ekonomik ve kültürel politikalar ile;  cehalet, yoksulluk, bunalım,  tefrika, kaos ve şiddet sarmalından kurtulabiliriz. Ümitsizlik bulutlarını dağıtabilir, genç ve gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakabiliriz.

Ümmetimiz ve gelecek nesillerimizin kurtuluş reçetesi;  ANAYASAMIZ/KUR'AN-I KERİM'in "Oku" emrine sarılmak... Kitabımızı kapsamlı okumak… Tefekkür etmek... Anlamaya çalışmak… Gereğini yapmak ile mümkündür. Peygamberimiz (sav)in buyurduğu gibi;

“Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.”
(Müslim, Müsâfirîn 269; Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 16)

foto
Yazar: Hamdullah Tasalı
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal