İŞSİZLİĞİN NEDENLERİ, SONUÇLARI ve ÇÖZÜMÜ

İşsiz: İşi olmayan, kendisini geçindirecek bir işi olmayan demektir.

Son yıllarda Türkiye ile birlikte pek çok ülkenin de başını ağrıtan işsizlik meselesi, iktisadi krizlerin toplum hayatına yönelik en dramatik yansımalarından biridir.

Şüphesiz iktisadi krizler işsizlik oranlarını yükseltmekte ve meseleyi toplumun daha geniş katmanlarına taşımaktadır.

İstihdam, bir ekonomide en önemli göstergelerden biridir.

İşsizliğin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar;

Artan teknolojik gelişmeler,

Değişen üretim yöntemleriyle üretimde iş gücünün dışlanması,

Sürekli artan genç nüfus (eğitimsiz ve vasıfsız),

Üretim ve yatırım yetersizliği,

Maliyetlerin yüksek olması (Faiz, hammadde, vergi oranları ve SGK primleri)

Yeterli istihdam alanının olmaması,

Gelişmekte olan tarım ülkelerinin sanayi ülkesi olmaya geçişindeki yetersizlikler,(alt yapı)

Kırsaldan kentlere göçün hızlı bir şekilde artması,

Ayrıca devletlerin uyguladığı yanlış istihdam ve ekonomik politikalar,

Ekonomik kaynakların atıl bırakılması.

Konvansiyonel ticaretin/ekonominin finans sektörüne kayması

İşsizliğin bireysel, ailevi, toplumsal, sosyo-psikolojik, ekonomik, politik sonuçları;

Bireylerin psikolojik olarak rahatsızlık hissetme ve kimi davranış bozukluklar (depresyon, üzüntü, gelecek endişesi, gerginlik, stres, bunalım, yetersizlik, gece uykusuzluk, görme bozukluğu, öfke, gündüz asabiyet )

Öz güven, yetenek, öz saygı, güç ve statü kaybı,

Moralsizlik, korku, ümitsizlik, çaresizlik, yoksulluk,

Hırsızlık ve dolandırıcılık vak'alarının artması,

Değersizlik ve işe yaramazlık duygusu,

Ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirememenin verdiği (aile içi şiddet)huzursuzluklar,

Bireyin üstündeki negatif etkiler sonucunda sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar gibi zararlı bağımlılıkların artması,

İşsizlik oranı yüksek toplumlarda suç işleme, boşanma ve intihar olaylarının artması,

Böyle olunca ülkedeki yaşam kalite ve standartları da yeterli seviyeye (istenen) ulaşılamamaktadır.

Gelirin azalması ve gelir dağılımın bozulması

Arz talep dengesizliği, bütçe ve cari açıklar.

Üretim kaybı, bütçeye külfet,

Toplumsal dışlanma, kopuş, bölünme, kargaşa, tatminsizlik ve huzursuzluk,

İdarenin istikrarsızlığı, yozlaşması, ihale ve kadroların yolsuzluk ve rüşvet ile dağıtılması.

 

İşsizliği ortadan kaldırmak için atılabilecek en önemli adımlar;

İstihdam yaratmak için, üretim ve yatırım alanlarını artırmak,

Yeni iş sahalarının(üretim tesisleri) açılması,

Özel sektörün teşviklerle sübvanse ve finanse edilmesi,

Reel sektör üzerindeki yüksek maliyetlerin düşürülmesi,

Atıl ekonomik kaynakların verimli kullanılması,

İşsizliği azaltıcı ve önleyici, destekleyici, doğru ve etkin ekonomik politikaların uygulanması,

Kamu, Özel ve Gönüllü teşekküllerin işbirliği ve aktif rol alması,

Eğitim sisteminin doğru şekilde iş hayatına yönelik, uygun yeniden düzenlenmesi,

Kırsaldan kente göçü önlenmek,

Nihai ve en önemli çözüm ise; üreten toplum, çalışan insan, yaygın işsizlik sigortası, iş ve sendika hakları, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı anayasal hukuki güvenceler.

Türkiye’de işsizlik oranları şuanda %14 civarında ve bu oran ülkemiz için son derece olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu oran 4 milyon işsiz olduğu anlamına gelmektedir. İşsizlerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleriyle birlikte değerlendirildiğinde 16 milyonluk bir nüfus işsizlikten etkilenmektedir.

foto
Yazar: Hamdullah Tasalı
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal